a.Vedtægt                       

Vedtægt for Haderslev Kommunes Feriefond

Fondens navn og hjemsted
§ 1 Fondens navn er Haderslev Kommunes Feriefond.
Stk. 2 Fondens hjemsted er Haderslev Kommune

Fondens formål
§ 2 Fondens midler anvendes til ferieformål for 
* medarbejdere ved Haderslev Kommune.
* medarbejdere i aktie- og anpartsselskaber, hvor Haderslev Kommune er ejer af mere end 50% af aktierne/anparterne, og hvor Haderslev Kommune tillige udfører lønregnskab eller hvor der er lavet en aftale om, at aktie- eller anpartsselskabets uafhentede feriepenge tilgår feriefonden. Af bilag 1 fremgår de aktie- og anpartsselskaber, der er omfattet af denne vedtægt. 
*medarbejdere i selvejende institutioner, med hvem Haderslev Kommune har driftsoverenkomst, og hvor Haderslev Kommune tillige udfører lønregnskab eller hvor der er lavet en aftale om, at den selvejende institutions uafhentede feriepenge tilgår feriefonden. Af bilag 1 fremgår de institutioner der er omfattet af denne vedtægt.
Stk. 2 Såfremt udleje til medarbejderne ikke er mulig, kan bestyrelsen beslutte at udleje sine feriefaciliteter til medarbejdere, der ved fratræden fra kommunen, som er nævnt i stk. 1, forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager.

Fondens bestyrelse
§ 3 Bestyrelsen for fonden består af 8 medlemmer. Valg af bestyrelse skal ske hvert tredje år i maj måned. Genvalg kan ske.
Stk.2 Bestyrelsens medlemmer vælges blandt kommunens ansatte. Repræsentationen af bestyrelsen skal afspejle de medarbejdere, der er omfattet af § 2, stk.1. 1 ledelsesrepræsentant udpeges fra Den Centrale Stabsfunktion. Ansatte i kommunens personaleafdeling og ansatte, som repræsenterer ledelsen, kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.
Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.
Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Formanden og næstformanden kan ikke vælges blandt de ansatte i kommunens personaleafdeling eller blandt ansatte, som repræsenterer ledelsen.
Stk. 5 Fondens bestyrelse træffer afgørelse ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed har formanden eller i dennes fravær næstformanden den afgørende stemme.
Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50% medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.
Stk. 7 Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

§ 4. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden og træffer bestemmelse om anvendelse og administration af fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og reglerne i bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.
Stk. 2 Bestyrelsen udarbejder retningslinier for udleje af fondens feriefaciliteter til medarbejderne i takt med, at feriefaciliteterne bliver etableret, samt for tildeling af tilskud til leje, rejser og rejseudgifter.
Stk. 3 Bestyrelsen drager omsorg for tilsyn og vedligeholdelse af fondens feriefaciliteter. Administrationen vedrørende den daglige udleje varetages efter aftale med bestyrelsen.
Stk. 4 Fondens bestyrelse må kun med Arbejdsdirektoratets samtykke foretage eller medvirke til dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.
Stk. 5 Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, som alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal underskrive.

§ 5 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen og skal udtræde, hvis pågældende er under konkurs.
Stk. 2 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
Stk. 3 Et bestyrelsesmedlem, der på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

Fondens kapital
§ 6 Haderslev Kommunes Feriefond er pr. 1. januar 2007 blevet sammenlagt med Vojens Kommunes Feriefond og med Gram Kommunes andel af Gram og Vamdrup Kommuners Feriefond, med Haderslev Kommunes Feriefond, som den fortsættende fond.
Haderslev Kommunes Feriefonds egen kapital udgør pr. 31. december 2006 3.855.392 kr., og aktiverne udgør samme dato 4.597.790 kr.
Vojens Kommunes Feriefonds egenkapital udgør pr. 31. december 2006 3.093.559 kr. og aktiverne udgør samme dato 3.402.874 kr.
Gram Kommunes andel af egenkapitalen i Gram og Vamdrup Kommuners Feriefond udgør pr. 31. december 2006 417.736 kr. og aktiverne udgør samme dato 442.202 kr.
Den samlede egenkapital udgør i alt pr. 31. december 2006 7.366.687 kr. Aktiverne udgør 8.442.866 kr. ifølge åbningsbalancen.
Stk. 2 Fondens midler tilvejebringes ved, at uhævede feriepenge fra 
* medarbejdere ved Haderslev Kommune
* medarbejdere i aktie- og anpartsselskaber, hvor Haderslev Kommune er ejer af mere end 50% af aktierne/anparterne, og hvor Haderslev Kommune tillige udfører lønregnskab eller hvor der er lavet en aftale om, at aktie- eller anpartsselskabets uafhentede feriepenge tilgår feriefonden. Af bilag 1 fremgår de aktie- og anpartsselskaber, der er omfattet af denne vedtægt. 
*medarbejdere i selvejende institutioner, med hvem Haderslev Kommune har driftoverenkomst, og hvor Haderslev Kommune tillige udfører lønregnskab eller hvor der er lavet en aftale om, at den selvejende institutions uafhentede feriepenge tilgår feriefonden.Af bilag 1 fremgår de institutioner der er omfattet af denne vedtægt. 
overføres til fonden, der herefter indbetaler statens andel, jf. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge. 
Stk. 3 Bestyrelsen skal påse, at der til enhver tid hensættes et passende beløb til evt. udbetalinger til lønmodtagere i medfør af ferielovens § 44, stk. 5.

Årsrapport og revision
§ 7 Fondens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.
Stk. 2 Bestyrelsen skal udarbejde en årsrapport med driftsbudget, der skal opfylde de regler, der fremgår af bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.

§ 8 Bestyrelsen skal sørge for, at fondens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, af en registreret revisor, af Kommunernes Revision eller af Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune. Bestyrelsen skal senest 4 uger efter udpegelsen af revisor meddele Pensionsstyrelsen, hvem der er udpeget jf. blanket D. Det gælder også ved skift af revisor.

§ 9 Revisor skal revidere årsrapporten i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.
Stk. 2 Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige, og skal give revisor de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 10 Senest den 30. juni efter regnskabsårets udløb skal bestyrelsen sende den underskrevne og reviderede årsrapport til Pensionsstyrelsen. Bestyrelsen skal vedlægge en underskrevet revisionsprotokol.

Tegningsregler
§ 11 Fonden tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden i forening med kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning af feriefaciliteter tegnes fonden af den samlede bestyrelse.

Ændring af vedtægten
§ 12 Ændring af vedtægten kan ske efter forudgående godkendelse af Pensionsstyrelsen.


Fondens opløsning
§ 13 Fonden kan opløses, hvis bestyrelsen beslutter det, og opløsningen godkendes af Civilstyrelsen efter indstilling fra Arbejdsdirektoratet.
Stk. 2 Ved opløsning af fonden skal feriefaciliteterne sælges, og den del af salgsprovenuet, der må antages at stamme fra uhævede feriepenge, indbetales sammen med de uhævede feriepenge, der endnu ikke er anvendt, til Arbejdsmarkedets Feriefond. Den resterende del af salgsprovenuet og øvrige midler anvendes til ferieformål, jf. § 2, i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. Der kan aldrig tilbageføres midler til fondens stifter.

Bestyrelsen